ภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึงอะไร?
ทำไมถึงมี?              
แล้วต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไหน?

              ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ พูดง่าย ๆ ก็คือรัฐบาลเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเราที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย ทั้งหมด 7% จากค่าใช้จ่ายรวม แล้วนำไปชำระให้แก่รัฐบาล ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้ส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)

              กรณีการยื่นภาษีสามารถยื่นได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ในท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หากมีหลายสาขาและได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบรวมคำนวณภาษีให้ยื่นแบบรวม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาที่ได้รับอนุมัติตั้งอยู่ และสามารถยื่นด้วยตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ในเวลากำหนด  วิธีการยื่นภาษีด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีต่อไปนี้
1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ กรมสรรพากร
2. ไปที่หัวข้อ E-FILING แล้วเลือกไปที่หัวข้อ “แบบยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต”
3. คลิกเลือกไปที่เมนู “ยื่นแบบออนไลน์” จากนั้นเลือกไปที่ “ภ.พ. 30” ที่อยู่ในหัวข้อภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ทำการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานด้วยหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร (หากไม่มีต้องทำการลงทะเบียนกับทางระบบก่อน)
5. ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ให้คุณทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน และถูกต้องตามจริง (ในกรณีที่ยื่นแบบเพิ่มเติมให้ระบุครั้งที่ยื่นลงในแบบด้วย)
6. กรอกข้อมูลรายละเอียดยอดขายในเดือนนี้ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี) ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแสดงรายการเตือนให้แก้ไข)
7. กรอกข้อมูลรายละเอียดภาษีขาย กรณีที่ภาษีขายไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือนให้ตรวจสอบหากยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้เลือก “OK” จากนั้นกรอกข้อมูลในลำดับถัดไป
8. กรอกรายละเอียดยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อมาหัก กรณีที่ภาษีซื้อไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือนให้ตรวจสอบหากยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้เลือก “OK” จากนั้นกรอกข้อมูลในลำดับถัดไป (กรณีกรอกข้อมูลภาษีซื้อที่ต้องชำระ และภาษีที่ชำระเกินไม่ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอเตือนให้แก้ไขค่าที่ถูกต้อง)
9. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้เลือกไปที่คำสั่ง “คำนวณภาษี”

              การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี(หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)  การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้สองช่องทาง  1.ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่กรมสรรพากรประจำเขต/อำเภอ ที่สำนักงานจัดตั้งอยู่  2. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ของกรมสรรพากร