มารู้จักกับ 10 ประเภทภาษีนี้กันดีกว่า

 

หลักการทำความรู้จักภาษีแบบง่ายๆ
ที่พรี่หนอมอยากจะแนะนำ คือ

1. ภาษีนั้น คืออะไร เก็บแบบไหน? จากใคร?
2. ภาษีนั้น มีวิธีคำนวณยังไง?
3. ภาษีนั้น มีอัตราภาษีเท่าไรบ้าง?
4. ภาษีนั้น เสียที่ไหน? จะได้ไปถามถูกคน

 

ประเภทของภาษีธุรกิจที่ควรรู้จัก

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้(เงินได้)ของบุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นระหว่างปี
วิธีคำนวณภาษี = เงินได้สุทธิที่ได้รับระหว่างปี x อัตราภาษี
อัตราภาษี 5-35%
ชำระที่ กรมสรรพากร


2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้(เงินได้)ของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างปี
วิธีคำนวณภาษี = กำไรสุทธิ x อัตราภาษี
อัตราภาษี 20% หรือต่ำกว่ากรณีที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก
ชำระที่ กรมสรรพากร

3. ภาษีมุลค่าเพิ่ม

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการในประเทศ เช่น การซื้อสินค้า
วิธีคำนวณภาษี = ราคาสินค้าหรือบริการ x อัตราภาษี
อัตราภาษี 7%
ชำระที่ กรมสรรพากร

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธนาคาร โรงรับจำนำ ฯลฯ
วิธีคำนวณภาษี = รายได้ที่ได้รับ x อัตราภาษี
อัตราภาษี ยกเว้น – 3% (มีภาษีบำรุงท้องที่อีก 10 %)
ชำระที่ กรมสรรพากร


5. อากรแสตมป์

คือ จัดเก็บจากการกระทำตราสาร (สัญญา) มีทั้งหมด 28 ลักษณะ
วิธีคำนวณภาษีและอัตราภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทของตราสาร (สัญญา)
ชำระที่ กรมสรรพากร

 

6. ภาษีศุลกากร

คือ เป็นกำแพงภาษีประเภทหนึ่ง
วิธีคำนวณภาษีและอัตราภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่นำเข้า
ชำระที่ กรมศุลกากร

7. ภาษีสรรพสามิต

คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งรัฐมองว่าควรจ่ายมากกว่าปกติ
วิธีคำนวณภาษีและอัตราภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่นำเข้า
ชำระที่ กรมสรรพสามิต

 

8. ภาษีโรงเรือน

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ติดกับที่ดิน ที่มีไว้เพื่อสร้างรายได้จากที่ดินนั้น เช่น ให้เช่า
วิธีคำนวณภาษี = ค่ารายปีของสินทรัพย์ x อัตราภาษี
อัตราภาษี 12.5%
ชำระที่ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

 

9. ภาษีบำรุงท้องที่

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ทำการเกษตร และที่ดินว่างเปล่า
วิธีคำนวณภาษี = ราคาประเมิณที่ดิน
อัตราภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดิน
ชำระที่ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

10. ภาษีป้าย

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อหรือโลโก้บนวัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษร
วิธีคำนวณภาษี = เนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน
อัตราภาษี 3-40 บาท/ตร.ซม.
ชำระที่ หน่วนงานส่วนท้องถิ่น